Kosztorysowanie

 

Szanowni Pañstwo,

 

          jeste¶my grup± in¿ynierów specjalizuj±cych siê w dziedzinie wyceny prac elektrycznych, budowlanych i s³abopr±dowych. Kosztorysowanie, przedmiar robót wykonujemy na podstawie dokumentacji lub wizji lokalnej. Wspó³pracujemy z biurami projektowymi, firmami bior±cymi udzia³ w przetargach. Rzetelno¶æ i profesjonalizm zaowocowa³ dziesi±tkami wygranych przetargów firm wspó³pracuj±cych.

        

 

        Nie masz pewno¶ci ile wyniesie Ciê remont, czy nie przep³aci³e¶ za wykonane prace. Chcesz sprawdziæ swojego wykonawcê ?



NA SPECJANE ZAMÓWIENIE :  ZAPEWNIAMY EXPRESOWE KOSZTORYSOWANIE - do 24 h

 


Cennik

Pozycji przedmiarowej

od 1,45z*

Pozycji kosztorysowej

od 6,00z* ceny powyej dotycz instalacji elektrycznych
* szczegy w zakadce CENNIK

Kontakt

Maurycy Le¶nierowski
ul. Kochanowskiego 12/6
46-203 Kluczbork
tel. 601 92 80 91 lub 605 38 81 31

biuro@kosztorysowanie.info


x
Strona korzysta z plikw cookies w celu realizacji usug i zgodnie z Polityk Plikw Cookies. Moesz okreli warunki przechowywania plikw cookies w Twojej przegldarce.